Tento dokument je překladem článku «How to add style to XML».

Původní verze dokumentu se vyskytuje pouze na webových stránkách W3C http://www.w3.org/Style/styling-XML

Tento překlad není oficiální dokument W3C.

Veškerá autorská práva W3C.

Tento dokument může obsahovat překladatelské chyby a překlepy.

Podle: Peter Vrzak

Místní: http://picscrunch.com/manual/styling-XML

Jak do XML přidat styl

(tato stránka využívá CSS kaskádové styly)

Styl

Který mám použít?

externí

CSS

vložený

XSL

Doporučení CSS2 obsahuje stručný návod na použití CSS s XML (viz § 2.2). V době, kdy byl napsán CSS2, oficiální specifikace stylu v XML ještě nebyla hotova. Zde naleznete to, co měl návod obsahovat. Všimněte si, že příklady používají CSS, ale ve většině případů mohou být pravidla stylů napsána také v XSL.

Externí soubory stylů

Tip: vyzkoušejte to ve svém prohlížeči

HTML má link element pro odkázání se na externí soubor stylů, ale ne každý formát založený na XML bude mít takový element. Pokud neexistuje vhodný element, stále můžete připojit externí soubor stylů pomocí xml-stylesheet zpracování takto:

<?xml-stylesheet href="my-style.css" type="text/css"?>
... Zbytek dokumentu ...

Instrukce pro zpracování (PI) musí být prvním tagem dokumentu. type="text/css" není nutné, ale pomáhá to prohlížeči: pokud nepodporuje CSS, ví, že tento soubor nemusí stahovat

Stejně jako u link elementu HTML, můžete využít více xml-stylesheet PI a ty budou moci mít atributy pro nastavení type, medium a title.

Tady je větší ukázka. Předpokládejme, že máme tři soubory stylů, jeden, který nastaví základní zobrazení každého elementu (inline, block, list-item, atd.) a dva další, které nastavují barvu a okraje. Dva posledně jmenované jsou svými alternativami, a uživatel si může vybrat, který z nich zvolí. Jedinou vyjímkou je tisk dokumentu, kdy chceme, aby byl použit pouze poslední styl. Tady je první common style sheet:

/* common.css */
INSTRUMENT { display: inline }
ARTICLE, HEADLINE, AUTHOR, PARA { display: block }

Toto je první alternativní styl, pojmenovaný "modern.css":

/* modern.css */
ARTICLE { font-family: sans-serif; background: white; color: black }
AUTHOR { margin: 1em; color: red }
HEADLINE { text-align: right; margin-bottom: 2em }
PARA { line-height: 1.5; margin-left: 15% }
INSTRUMENT { color: blue }

A tady je druhý, nazvaný "classic.css":

/* classic.css */
ARTICLE { font-family: serif; background: white; color: #003 }
AUTHOR { font-size: large; margin: 1em 0 }
HEADLINE { font-size: x-large; margin-bottom: 1em }
PARA { text-indent: 1em; text-align: justify }
INSTRUMENT { font-style: italic }

XML dokument s těmito třemi soubory stylů vypadá takto:

<?xml-stylesheet href="common.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="modern.css" title="Modern" media="screen"
 type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="classic.css" alternate="yes"
 title="Classic" media="screen, print" type="text/css"?>
<ARTICLE>
 <HEADLINE>Fredrick the Great meets Bach</HEADLINE>
 <AUTHOR>Johann Nikolaus Forkel</AUTHOR>
 <PARA>
  One evening, just as he was getting his 
  <INSTRUMENT>flute</INSTRUMENT> ready and his
  musicians were assembled, an officer brought him a list of
  the strangers who had arrived.
 </PARA>
</ARTICLE>

Pro více informací, navštivte W3C Doporučení “Asociativní styly a XML dokument ”

Vložené soubory stylů

Tip: vyzkoušejte to ve svém prohlížeči

HTML má style element, který umožňuje soubory stylů vložit přímo do HTML souboru bez potřeby externího souboru. V některých případech je to jednodušší, především, je-li tento soubor stylů jedinečný pro tento dokument.

Většina formátů založených na XML nebude mít takový element, ale stejné PI , které odkazuje na externí soubor stylů, může být i zde použito pro odkázání se na soubory stylů které jsou vloženy v samotném dokumentu. V únoru 2006, tu jsou stále jisté technické problémy s tímto spojené, a neexistuje žádná formální specifikace. Například:

<?xml-stylesheet href="#style" type="text/css"?>
<ARTICLE>
 <EXTRAS id="style">
  INSTRUMENT { display: inline }
  ARTICLE, HEADLINE, AUTHOR, PARA { display: block }
  EXTRAS { display: none }
 </EXTRAS>
 <HEADLINE>Fredrick the Great meets Bach</HEADLINE>
 ...
</ARTICLE>

V tomto případě type="text/css" atribut musí být přítomen, jinak prohlížeč (či jiný program) musí jazyk souboru stylů pouze hádat. xml-stylesheet PI nyní neodkazuje na externí soubor stylů, ale na element dokumentu samotného. Tento element je identifikován id atribudem, který slouží jako cíl odkazu. (V závislosti na konkrétním XML formátu může být id atribut nazván jinak; v některých formátech vůbec vhodný atribut být nemusí.)

Nevyřešené problémy

W3C doporučení “Asociativní soubory stylů v XML documentech ” nedefinuje případy vložených souborů stylů, ačkoli to vypadá jako rozumné vyvození umožňující užití URL zlomků (začínajících “#”). Touto dobou, začátkem roku 2006, tu jsou stále nevyřešené problémy a chybí jakékoli tištěné specifikce. Problémy jsou následující:

 1. Protože vložené soubory stylů nejsou stahovány samostatně ze serveru, tak server nemůže říci prohlížeči jaký je formát souboru stylů. Tím pádem, type atribut je vyžadován v tomto případě. Není definováno, co se stane, je-li atribut vynechán: je soubor stylů ignorován? předpokládá se CSS? je tu nějaký algoritmus pro určení jazyka?
 2. Ve většině formátů založených na XML, zlomkové identifikátory identifikují celý element, nejen obsah elementu. Ale styl který začíná <ARTICLE> není správným CSS, takže to vypadá, že zde musí být speciální pravidlo které zlomkový identifikátor odkazuje na obsah elementu, ne na samotný element.
 3. Stejě tak není definováno co se stane pokud jsou dceřinné elementy uvnitř elementu na který se odkazuje. Obsahuje styl všechen obsah všech odkazovaných elementů? Obsahuje obsah pouze prvního elementu? nebo je to chyba a celý emelent je ignorován?
 4. V příkladu výše URL odkazovala na dokument samotný. Fakt, že prohlížeč je schpný vidět tuto URL adresu naznačuje, že ví jak zpracovat XML a je pravděpodobně schopný najít označený element stylu. Ale nyní zvažte URL adresu, která odkazuje na zlomek externího documentu. Pro úspěšné navrácení souboru stylů musí prohlížeč nejprve stáhnout a zpracovat externí dokument a poté získat a zpracovat soubor stylů. Ale type atribut dokumentu dává typ pouze jednoho ze dvou, takže prohlížeč nemůže vědět, je-li schopen soubor stylů použít. Ani není definováno, jestli type atributy udávají typ externího dokumentu or nebo typ souboru stylů v něm vloženém.
 5. Instrukce pro zpracování stylů (PI) jsou nejužitečnější pro “Generic XML,” tj pro XML ve formátu, který prohlížeč nezná. Díky souboru stylů bude schopný zobrazit alespoň něco. Známé formáty jako SVG, SMIL nebo XHTML, mají svá vlastní pravidla pro zobrazování které jdou nad rámec toho, co styly mohou specifikovat. Ale jsou tu další věci, které prohlážeč neví, když je dokument považován za Generic XML: zejména neví, které atributy jsou ID atributy. Existuje W3C Doporučení pro atribut nazvaný xml:id a pokud obsahuje atributy tohoto názvu, je velmi pravděpodobné, že URL zlomek odkazuje na jeden z nich. Ale pokud tu nejsou takové atributy, prohlížeč musí zkusit jiné významy aby určil které atributy jsou ID. Pokud má dokument DOCTYPE na začátku a prohlížeč je schopen načíst DTD na který odkazuje, tento DTD bude specifikovat atribut. Prohlížeč ale nemusí být schopen číst DTD nebo tam nemusí být DOCTYPE.
 6. Zlomek ID je pouze jedna možnost jak odkázat na element v dokumentu. Další W3C Doporučení definuje XPointers pro identifikaci elementů dokumentu bez potřeby ID atributů. Ale pochopit XPointers v současné době není podmínkou pro prohlížeče používající PI a tím pádem není jasné, jestli prohlížeče mohou interpretovat XPointers pokud mohou, nebo jestli jej musí ignorovat.

Inline styly

HTML také umožňuje aby byly styly přiřazeny přímo k individuálnímu elementu styles použitím style atributu. Většina formátů založených na XML nebude mít takový atribut, ačkoli některé mohou povolovat prvky (moduly) HTML použité uvnitř dokumentu.

Atributy tříd

Tip: vyzkoušejte to ve vašem prohlížeči

atribut class který umožnuje vytvořit podtřídy elementů HTML také pravděpodobně nebude dostupný ve většině formátů založených na XML. Samozřejmě že CSS vám umožní označit elementy na základě jakéhokoli atributu, nejen class, ale syntax je méně vhodná.

Zde je příklad. Máme-li atribut class a formát dokumentu definuje, že funguje jako v HTML, můžeme použít tečkový zápis. (Takže tento konkrétní příklad nebude fungovat, protože <doc> není formát, který prohlížeče znají jako něco, co má atribut class)

<?xml-stylesheet href="#s1" type="text/css"?>
<doc>
 <s id="s1">
  s { display: none }
  p { display: block }
  p.note { color: red }
 </s>
 <p>Nějaký text... </p>
 <p class="note">Poznámka... </p>

</doc>

Pokud formát dokumentu nespecifikuje, že class vytváří podtřídy, pak budete muset použít delší selektory - "[ ]":

<?xml-stylesheet href="#s1" type="text/css"?>
<doc>
 <s id="s1">
  s { display: none }
  p { display: block }
  p[class~=note] { color: red }
 </s>
 <p>Nějaký text... </p>
 <p class="note">Poznámka... </p>

</doc>

Pokud tu není žádný class attribut, ale je tu něco jiného co můžeme použít, atributové selektory "[ ]" se budou aplikovat i zde:

vyzkoušejte to ve vašem prohlížeči

<?xml-stylesheet href="#s1" type="text/css"?>
<doc>
 <s id="s1">
  s { display: none }
  p { display: block }
  p[warning="yes"] { color: red }
 </s>
 <p>Nějaký text... </p>
 <p warning="yes">Poznámka... </p>

</doc>
Bert Bos
Created 29 February 2000 (last update: $Date: 2009/11/23 16:04:32 $)